Hyvinvoiva Perhe

Tunteet

Tunteet


Tunteet tarkoittavat että kehossa ja mielessä tuntuu joltain. Tunteet saavat meidät usein toimimaan ja tekemään jotakin. Tunteet ovat yksilöllisiä ja ihmiset voivat kokea samassa tilanteessa hyvinkin erilaisia tunteita ja niiden tunnistaminen ei ole helppoa. Jokaisen on hyvä miettiä miten tunnistaa tunteita, ilmaisee ja ottaa niitä haltuun.

Tunteet ovat lyhytkestoisia ja ohimeneviä, spontaaneja reaktioita johonkin ulkoiseen ja sisäiseen ärsykkeeseen. Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa ja ovat mukana kaikessa tekemisessä. Tunteet sekä kuluttavat energiaa että antavat sitä. Tukahdettuina tunteet vievät meiltä energiaa merkittävästi.

Tunteita voi kokea myönteisinä tai kielteisinä, mutta koska kyse on yksilöllisestä kokemuksesta, tunteita ei voida varsinaisesti arvottaa eikä juurikaan jaotella kielteisiin ja myönteisiin. Tunteet eivät myöskään ole oikeita tai vääriä. Tunteet vain ovat. Ne eivät ole perusteltuja tai perusteettomia.

Ihminen vain sattuu kokemaan niitä ja voi yleensä hyvin, mikäli pystyy ilmaisemaan ne. Ihminen kohtaa joka päivä erilaisia tunteita ja tuntemuksia. Jotkut tunteet kestävät vain hetken ja lipuvat ohi, toiset pysyvät ja tuntuvat kovasti. Osa tunteista on niin heikkoja, ettei niitä edes huomaa. Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja erotteleminen ei ole helppoa tai yksiselitteistä. Monet tutkijat ovat luokitelleet tunteita eri tavoin. On nimetty niin sanottuja perustunteita: ilo, suru, pelko, viha, inho ja hämmästys. Näillä tunteilla on usein jokin kohde ja ne tunnetaan tässä hetkessä. Näiden lisäksi on erilaisia mielialoja kuten huolestuneisuus, tyytyväisyys tai surumielisyys. Näillä ei ole selkeää kohdetta. Mieliala on pitkäkestoinen tunnetila.

Tunteiden eräs tärkeimmistä tehtävistä on kertoa, mikä on hyvinvointimme kannalta tärkeää. Tunteet saavat meidät hakeutumaan hyvinvointia tukevien asioiden äärelle. Toisaalta tunteet voivat saada meidät välttelemään asioita, jotka ovat meille vahingollisia. Tunteita tarvitaan uusien ihmissuhteiden luomiseen ja vanhojen ja tärkeiden ihmissuhteiden ylläpitämiseen. Tunteet ovat myös mukana, kun teemme päätöksiä ja ratkaisemme ongelmia.